Goliášův komunikační bloG

Nějaké úvahy

Z článku "Praktický Bůh"

Zajímají Vás otázky života, smrti, věčnosti, Boha a osobního hlediska oproštění se viny či duchovního zážitku? Pokud ano, pak může být tento článek a celá plánovaná sekce, určena právě Vám.

...V přímé návaznosti se řeší i otázka sobeckých vášní, pokřiveného, zlého vnímání světa, egocentrizmu a závislostí, jaké si ve svém životě člověk pořídil, nebo je obdržel vlivem výchovy a prostředí. Bible toto vše nazývá souhrnným názvem hřích a slabost těla (ovšem hebrejské slovo, které je často v Bibli překládáno jako tělo, nemá často nic společného s naším fyzickým tělem, ale spíše s naším lidstvím. Možná by bylo v některých případech lepší, překládat: „Slabost duše.“). Ten, kdo v životě neřeší otázku těchto svých sklonů, je podle mě člověkem, který je ve svých omezeních zabydlen a zatím nedošel do bodu, kdy by si přál svá omezení překročit a přiblížit se, jak Bible výstižně nazývá: „plnému lidství.“ V této záležitosti je opomíjeným důrazem Bible na to, že cílem osobnostního vývoje věřícího člověka má být, stát se kvalitním člověkem. V některých historických obdobích a v některých křesťanských odnožích dodnes, se lidé snaží dosáhnout jakéhosi „vyššího stavu“, jako by se různými duchovními cviky, obřady, sebekázní a občas snad i sugescí, snažili stát jakýmisi nadlidmi, nebo poloanděly. Výsledkem takových snah je většinou pouze to, že na své okolí působí tito lidé asociálně a ve jménu duchovních hodnot pak ztrácejí svůj život jako takový. Ale vraťme se zpět k hříšným sklonům, které nám brání dosáhnout „plnosti lidství.“ Kdysi, na začátku své cesty jsem se horlivě přel s jedním známým, který mi tvrdil, že oprostit se od těchto omezení a dosáhnout této plnosti, není výsadou křesťanů, ale úkolem celého lidstva, celé civilizace. Tehdy jsem se cítil „celým lidstvem a civilizací“ dost zrazený a tak jsem trval na svém, že toto je výhradně křesťanský směr, který určil Kristus a svým Duchem jej vložil do života církve (té neviditelné – o tom později) a zatím co celý svět bloudí, křesťanství má to světlo… No, když si svá slova dnes připomenu, mísí se ve mně dva pocity: Z určitého hlediska jsem měl pravdu (vysvětlím o pár odstavců níže), z druhého hlediska jsem byl zahořklým ignorantem. Dnes bych v takové diskusi zřejmě prohlásil: ‚Ano, je úkolem lidstva a civilizace, vyspívat v ideálnější lidstvo. Je to přímo naše povinnost a to bez ohledu na to, zda jsme věřící či nikoli. Jsem přesvědčen, že lidstvo má samo v sobě, Bohem vložený potenciál, vyvíjet se. A i my, jako jednotlivci, můžeme dospět do vypořádání se s těmito omezeními vzhledem k našemu lidskému životu (cca 70-85 let). Ale abychom se s těmito věcmi vypořádali z hlediska věčnosti, na to již Boha a víru potřebujeme. Věřím totiž, že lidská bytost, která se oprošťuje, od svých hříšných omezení, neovlivňuje pouze svůj život a jako součást celku, budoucí vývoj civilizace, který bude pokračovat po její smrti, ale ovlivňuje i celou svou věčnost, která je před ní. V tomto bodě se potkává většina světových náboženství. I my bychom mohli v tomto bodě strávit celou věčnost diskusemi o rozdílech, podobnostech,vzájemné toleranci, radikalizmu a dalších populárních tématech. Ještě než se posuneme ke konkrétnímu, praktickému řešení, jaké nám Bůh nabízí, zmíním jednu známou hypotézu o vývoji lidstva: Za mnoho miliónů let lidstvo dojde do bodu, kdy se oprostí od veškeré své omezenosti včetně omezenosti v hmotě a učiní se duchovními, dobrými, mocnými bytostmi, podobnými naší dnešní představě Boha. Jedni na základě této hypotézy usuzují, že to bude bod, kdy lidstvo definitivně překoná svou závislost na víře v cosi většího a nadčasového, neboť se samo v sobě stane věčným. Druzí usuzují, že to bude bod, kdy lidstvo splní svůj úkol a s definitivní platností se přiblíží svému Stvořiteli. Ať už má pravdu kdokoli, zde by se víra v to, že vymaňování se z okovů hříchu, ovlivňuje nejen kvalitu našeho současného života, ale celou věčnost, stala hmatatelnou skutečností. ...
Žádné komentáře
 
Rozcestník blogerů | Vtipy | Seriály


Ahoj, pokud se známe osobně, nebo mi z regulerního důvodu potřebujete napsat
a týká se to mého blogu, pište do tohoto okna.
Pokud zadáte chybně Vaši e-mailovou adresu, zprávu neobdržím.